نقاب ندیدن

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 28 March 2014 in Plant & Nature and Portfolio.

نقاب زشت دیدن را برمیدارم، شاید با تاخیر! اما اکنون دیگر تو را خوب می بینم همانطور که هستی، همانطور که قلبم گهگاهی زیبایی تو را حس می کرد!

Canon PowerShot SX20 IS
1/50 second
F/4.5
ISO 800
31 mm

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook