نمک زندگی

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 25 March 2014 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

نزدیکی بیشتر یعنی نمک بیشتر در زندگی

Canon PowerShot SX20 IS
1/80 second
F/2.8
ISO 800
5 mm

salt
نمکدان

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+