آرزوهای من

Posted by ikka (Esfahan, Iran) on 15 June 2012 in Landscape & Rural and Portfolio.

همیشه در همه حال حتی با دستان خالی آرزو داشتم که به آسمان آبی دست پیدا کنم...

Canon PowerShot SX20 IS
1/1250 second
F/4.5
ISO 100
8 mm

tree
sky
blue

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook